UW PRIVACY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.
Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw schriftelijke toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,
 • ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw schriftelijke toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid. Dit gebeurt alleen met uw schriftelijke toestemming.
 • Of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en uw schriftelijke toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard. Om te kunnen voldoen aan de wettelijke eis heb ik een waarnemingsovereenkomst met een collega die bij ernstige ziekte en/of overlijden mijnerzijds de dossiers bewaart, en met uw goedkeuring, de consulten overneemt.

PRIVACY OP DE FACTUUR
Op de factuur die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • uw geboortedatum
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘consult counselling’.
 • de kosten van het consult
 • de prestatiecode van de betreffende behandeling voor de zorgverzekeraar

UW RECHTEN  
Vanuit de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) heeft u de volgende privacy rechten:

 1. Recht op dataportabiliteit.
  Het recht om de persoonsgegevens te ontvangen en over te dragen.
  2.   Recht op vergetelheid
  De WGBO wet, die de counselor/coach verplicht om dossiers tenminste 20 jaar te bewaren, is een wettelijke verplichting die boven het AVG recht van een cliënt staat, om verwerkte persoonsgegevens te laten wissen.
  3.  Recht op rectificatie, aanvulling en aanpassing van de verwerking van harde persoonsgegevens. Dit zijn persoonsgegevens zonder oordeel. U heeft het recht het gebruik van de harde gegevens aan te laten passen indien:
  – de gegevens mogelijk onjuist zijn
  – de gegevens onvolledig zijn
  – de verwerking onrechtmatig is
  – de gegevens niet meer nodig zijn
  4.  Recht op inzage.
  Het recht uw persoonsgegevens in te zien. Dit zijn niet de aantekeningen van de counselor die hij/zij voor zichzelf maakt. U heeft het recht om een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.
  5.  Recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering.  Bij geautomatiseerde besluitvorming heeft u altijd recht op een menselijke blik bij deze besluiten.
  6.  Recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.
  Het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van de persoonsgegevens.

Indien u aanspraak wilt maken op een van deze rechten kunt u gebruikmaken van de volgende voorbeeldbrieven https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/voorbeeldbrieven en deze bij mij indienen. Wij maken dan een document op waarin nieuwe afspraken gemaakt worden m.b.t. het omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Mocht u een klacht hebben over de door mij verleende diensten, dan wil ik u vragen dit met mij te bespreken. Als wij er niet uitkomen, dan verwijs ik u voor klachten die betrekking hebben op de behandeling naar de ABvC (klachten@abvc.nl)

De procedure klachtenafhandeling, het klachtenreglement en de gedragscode zijn in een informatiemap in de praktijk en op de website van de ABvC (www.ABvC.nl) beschikbaar. In de informatiemap zijn ook de praktijkwaarneming, tarieven, algemene voorwaarden en klachtenreglement van School4stress te vinden.

School4stress is ingeschreven bij S.C.A.G. (Een gespecialiseerde geschilleninstantie voor de Complementaire en Alternatieve zorg) .

Wanneer u, ik en de klachtenfunctionaris met elkaar niet tot een oplossing komen, wordt de klacht doorgeleid naar de SCAG. Het besluit van de SCAG is bindend. (www.degeschillencommissiezorg.nl)

 

Maart 2022